Новости

Новости

Представяме на Вашето внимание най-новия ни продукт – хидравличен  прес-контейнер за екологично събиране на отпадъци. Този съвременен комунален уред извършва предварителна обработка на отпадъците. Използването на прес-контейнер дава възможност за сериозна икономия при транспортирането и депонирането на отпадъци. На цената на един курс се превозват от  8 до 10 пъти повече отпадъци. Това се постига с увеличаване компактността на битовите отпадъци.

В прес-контейнера се съхраняват всички видове комунални отпадъци, както и твърди  промишлени отпадъци, хартия, пластмаса и др.

Контейнерите имат сериозен  принос за опазване на околната среда. Това се постига чрез херметично затваряне, при което не се пропускат течности и миризми, както и не се допуска контакт между отпадъците и инсектите. Всичко това дава възможност поставянето на съоръжението в близост до места за живеене и работа.

Прес-контейнерът защитава:

  • от пренасяне на зарази
  • от миризми
  • от заразяване на водата

Прес-контейнерът не позволява: 

  • разнасяне на отпадъците от вятъра
  • ровене на отпадъците от хора

Пресконтейнерът дава:

  • икономия
  • лека и бърза манипулация
  • дълготрайно и устойчиво  изпълнение

Хидравличният прес-контейнер е с обем от 7,5 до 10 куб.м. Стационарната преса е на съхранение при ползвателя, а контейнерът се сменя пълен за празен.

Call Now Button