News & Events

Лечебните заведения ежедневно генерират голямо количество отпадъци. Те обаче, не са от битов характер и не могат да бъдат третирани по същия начин. Медицинските отпадъци са опасни по ред причини. За това биват събирани и съхранявани по специален начин, така че да бъде ограничено до минимум тяхното вредно въздействие върху околната среда. Освен за нея, те могат да бъдат и много опасни за човешкото здраве, поради възможността да се превърнат в причина за разпространението на зарази и болести.

Всичко това води до логичния извод – медицинският отпадък трябва да се събира, извежда, транспортира по определен начин, за да достига той до местата, където се извършва неговото последващо обезвреждане и съхранение. Това важи с пълна сила както за болничните заведения и стоматологични клиники,  така и за ветеринарните клиники.

Медицинският отпадък се „произвежда“ при извършването на медицински интервенции. При тези манипулации могат да бъдат генерирани различни видове опасни отпадни продукти, като например:

  • Употребени остри предмети (игли, ножчета от скалпели и т.н.)
  • Отпадъци със съдържание на токсични вещества, препарати
  • Фармацевтични отпадъци и др.

Причината да бъдат определяни като опасни е, че те могат да съдържат инфекциозни микроорганизми или токсични химикали, могат да са лесно запалими или радиоактивни. Острите предмети пък са опасни сами по себе си, дори и да не са замърсени с биологичен материал.

За да се осигури ефикасност при управлението на този тип отпадъци, най-важно е тяхното разделно събиране, съобразно специфичните изисквания за тяхното третиране. Само така може да се осигури правилния метод за обезвреждане на отпадъка и свеждане до минимум вредата, която може да се нанесе на околната среда. Така се гарантира и ефективното рециклиране с най-нисък разход на ресурси.

За събиране и транспортиране на медицински отпадък в съответствие с всички изисквания, можете да се обръщате към фирма „В 5555” ЕООД гр. Сливен – 0897 905 655

Call Now Button