News & Events

За да бъде подсигурено здравето на граждани, пациенти и здравни работници, от голямо значение е да се гарантира правилното управление на медицинския отпадък. Това може да се случи единствено, когато се познават добре особеностите, с които се отличава медицинския отпадък от всеки друг. Важно е неговото разделно събиране, транспортиране, обезвреждане, извършвано в съответствие с всички нормативни изисквания.

За да бъде сведен до минимум рискът при работа с медицински отпадък, задължително е всички лица, които имат досег с него по професионални причини, да познават отлично наредбите и предписанията за работа с него. Подбрали сме едни от най-основните изисквания, които трябва да се имат предвид:

Събирания медицински отпадък трябва да се класифицира. Той се дели на опасен и непасен.
Отпадъците, определени като неопасни, биват събирани на предвидени за целта места и това се случва прозрачни полиетиленови торби, обозначени със съответния надпис „Неопасен отпадък“.
Що се отнася до опасните медицински отпадъци – те се събират разделно, отново в първични опаковки, но този път в жълт цвят. Тези торби/сакове трябва да се запълват до три четвърти от обема си и задължително да се обозначават с международния символ за опасни отпадъци – ☣.
Като опасни се класифицират и остри предмети, използвани в болничните заведения. Те не могат да се съхраняват в найлонови пликове, поради което изхвърлянето има става в жълти, добре затварящи се контейнери.
Биологичните медицински отпадъци (към които често се причисляват например телесни течности, органи и анатомични отпадъци ) се събират в червени сакове.

Опасните отпадъци биват събирани ежедневно или по утвърден график. Налага се временното съхраняване на отпадъка до неговото транспортиране до места за обезвреждане. Помещенията за временно съхраняване трябва да са снабдени с вода и канализация. Има и изисквания за стените и подовете, според които те трябва да могат да подлежат на важно почистване и дезинфекция. Разделянето и транспортирането до това помещение в болницата трябва да се осъществява от обучени служители, като важно е да се определени маршрут вътре в болницата, който да е максимално изолиран от пациентите.
Следва и подготовка за транспортиране на болничния отпадък от медицинското заведение до инсталацията за крайното му обезвреждане.

Ефективността при управлението на болничния отпадък може да се гарантира единствено, когато дейността се осъществява съвестно, както от страна на лечебното заведение, така и от страна на оператора, ангажиран с неговото транспортирането и обезвреждането му. Споделена трябва да и отговорността на тези две страни, наставлявани и проверявани от държавните контролни органи.

Call Now Button