News & Events

Хората са доста дейни същества. Тази наша активност води след себе си както полезни резултати, така и отпадни продукти. А в зависимост от ангажимента, с който се е захванал човек, зависи и точният вид на непотребния материал, който ще генерира.
Така се появяват най-различни видове отпадъци. И всеки от тях изисква да бъде отделен от другите, за да бъде третиран по специфичен начин, така че да не стане причина за замърсяването на околната среда. 

Бихме могли да разграничим няколко големи групи отпадъци, вземайки предвид естеството им и начинът, по който трябва да се извърши последващата им обработка.

БИТОВ ОТПАДЪК
Всеки един от нас, всеки ден продуцира някаква част битов отпадък. Това представлява онзи боклук, който събираме в кофите у дома всеки ден. Като на битов се гледа и  на отпадъкът, който се събира в административните и обществените сгради, в търговските обекти, на местата за отдих. Най-общо казано, това са отпадъците, които се получават, докато готвим, опаковките на продукти и предмети, които купуваме, непотребни хартии и списания, шишета, бутилки и т.н.

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК
Както подсказва и името му, той се получават в резултат от промишлена дейност. Често се генерира при добива на енергия и суровини, а също и при всякакви видове производства. Сред този вид боклук, най-съществен е делът на неорганичните отпадъци, получени при термични процеси. Характерно за производствения отпадък е и това, че много малка част от него подлежи на преработка. Огромната част от него просто се депонира.
Една от малкото сфери на производство, в която почти целият отпадък се оползотворява, е хранително-вкусовата промишленост. Нейните отпадъци позволяват оползотворяването им в областта на селското стопанство – ако не под формата на храна за животни, то тогава за торене.

СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК
Това са всички непотребни материали, които се получават на една стоителна площадка. Не е задължително това да са само отпадъците по строежите на нови сгради. Строителен е и боклукът, който генерирате вие по време на ремонтните, реконструктивни и освежителни дейности по дома например. Просто той е в много по-малки размери, от колкото този, който би се получил по време на изграждането на една жилищна кооперация, разбира се. Но и в двата случая – и вие като човек извършващ ремонт, и предприемачът/инвеститорът на новата сграда – сте задължени да използвате за изхвърлянето на този отпадък специални контейнери.
Такива може да Ви осигурим – както еднократно, така и абонаментно – и ние от „В 5555“ ЕООД.

Хората са доста дейни същества. Тази наша активност води след себе си както полезни резултати, така и отпадни продукти. А в зависимост от ангажимента, с който се е захванал човек, зависи и точният вид на непотребния материал, който ще генерира.
Така се появяват най-различни видове отпадъци. И всеки от тях изисква да бъде отделен от другите, за да бъде третиран по специфичен начин, така че да не стане причина за замърсяването на околната среда. 

Бихме могли да разграничим няколко големи групи отпадъци, вземайки предвид естеството им и начинът, по който трябва да се извърши последващата им обработка.

БИТОВ ОТПАДЪК
Всеки един от нас, всеки ден продуцира някаква част битов отпадък. Това представлява онзи боклук, който събираме в кофите у дома всеки ден. Като на битов се гледа и  на отпадъкът, който се събира в административните и обществените сгради, в търговските обекти, на местата за отдих. Най-общо казано, това са отпадъците, които се получават, докато готвим, опаковките на продукти и предмети, които купуваме, непотребни хартии и списания, шишета, бутилки и т.н.

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК
Както подсказва и името му, той се получават в резултат от промишлена дейност. Често се генерира при добива на енергия и суровини, а също и при всякакви видове производства. Сред този вид боклук, най-съществен е делът на неорганичните отпадъци, получени при термични процеси. Характерно за производствения отпадък е и това, че много малка част от него подлежи на преработка. Огромната част от него просто се депонира.
Една от малкото сфери на производство, в която почти целият отпадък се оползотворява, е хранително-вкусовата промишленост. Нейните отпадъци позволяват оползотворяването им в областта на селското стопанство – ако не под формата на храна за животни, то тогава за торене.

СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК
Това са всички непотребни материали, които се получават на една стоителна площадка. Не е задължително това да са само отпадъците по строежите на нови сгради. Строителен е и боклукът, който генерирате вие по време на ремонтните, реконструктивни и освежителни дейности по дома например. Просто той е в много по-малки размери, от колкото този, който би се получил по време на изграждането на една жилищна кооперация, разбира се. Но и в двата случая – и вие като човек извършващ ремонт, и предприемачът/инвеститорът на новата сграда – сте задължени да използвате за изхвърлянето на този отпадък специални контейнери.
Такива може да Ви осигурим – както еднократно, така и абонаментно – и ние от „В 5555“ ЕООД.

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Тук спадат опадъци от всички сфери на дейност, за които се смята, че може да представляват опасност за околната среда и човешкото здраве. Причината да се считат за опасни, може да бъде както поради състава им, така и поради свойствата, които притежават, или количеството, в което се изхвърлят. Такива отпадъци може да се получат както в битовата ни дейност, така и в производствената. Немалка част от медицинският отпадък, например, спада именно в тази категория, поради опасността от разпространение на зарази, от разпространение на опасни препарати и химикали и т.н.
„В 5555“ ЕООД може да ангажирате и с извозването на медисинцки отпадък.

Call Now Button