News & Events

Всеки ден, във всеки град хората произвеждат големи количества отпадък. При това, отпадък от
най-различен вид. Все пак човечеството е ангажирано със стотици различни дейности, чиито
нужди са различни. Нормално, от това произтича и разнообразието във видовете боклук, които
биват генерирани ежедневно от тези дейности. Така се появяват контейнери с най-различни
предназначения – за битов, промишлен, строителен отпадък и т.н.
А една специфична част от всичко това, е МЕДИЦИНСКИЯТ ОТПАДЪК. За да работи една
болница, в нея се извършват толкова много манипулации и процедури. И при всяка от тях се
отделя и боклук. С него обаче трябва да се процедира много внимателно. Той е по-специфичен,
изисква разделно изхвърляне, по-особено съхранение, извозване, обработка.
Лекари, стоматолози, сестри, лаборанти, санитари обслужват пациенти. Отпадъкът при работата
на всеки от тях е медицински, но това не значи, че медицинският отпадък е един и същ. Много са
качествата, които могат да класифицират даден медицински отпадък като опасен. Един подвид са
например острите предмети, използвани в болниците, клиниките и кабинетите. Такива са
например скалпелите, абокатите, иглите.
Други пък могат да съдържат тежки метали или химични вещества, които попаднали в околната
среда при неправилно третиране, могат да причинят замърсявания и отравяния. За това е важно
лекарствата, препаратите и въобще фармацевтичните отпадъци да не се изхвърлят безразборно.
Медицинският боклук може да се класифицира като опасен и поради други притежавани свойства.
Например, той може да съдържа опасен биологичен материал. Много са микроорганизмите,
попаднали в околната среда, които имат потенциала да станат причина за развитието на зарази.
Болничният отпадък е много по-вероятно да бъде токсичен, дори мутагенен, от колото който и да
било друг вид отпадък. Именно по тази причина е особено важно болниците да спазват стриктно
предписанията за начина, по който трябва да го събират. Изхвърлянето му също не е шега
работа. Видимо, то няма как да се случи в контейнерите навън. За неговото изхвърляне, превоз,
обезвреждане има правила, които не бива да бъдат нарушавани, защото последствията могат да
се окажат пагубни за околната среда и несъмнено – за човешкото здраве.
Събирането на медицински отпадък е дейност, която не може току така да бъде поверена на
когото и да е. Тя се извършва единствено от лицензирани фирми, каквато е „В 5555“ ЕООД.
Ако държите на коректността и искате СЪБИРАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ОТПАДЪК да се случва
в съответствие с предписанията, можете да се обърнете към нас!
За повече информация и цени, свържете се на телефон 0897 905 655!

Call Now Button