News & Events

Какво е ТБО (твърд битов отпадък)?

Те се натрупват за определен период от време в един апартамент и са разделени на две групи: биологични и изкуствени.

Първият включва естествени отпадъци – храни и растителни остатъци.

Небиологичната група включва: пластмаса, метални отпадъци, целофанени торби, картонени кутии, обувки, дрехи, развалини.

Отпадъците от естествен и изкуствен произход, които са престанали да бъдат полезни в ежедневието, са пряко свързани с битовите отпадъци.

При твърдите общински отпадъци спадат: офис отпадъци от юридически лица. Работейки в офиса, служителят хвърля хартия, пластмасови чаши, торбички в кошчетата. В офис центровете има автомати за напитки, чипс и закуски. Всички тези битови отпадъци също трябва да се вземат под внимание, да се съхраняват и извозват. Но не е съвсем правилно тези отпадъци да се наричат ​​битови отпадъци. Следователно те са наречени общински.

Според закона твърдите битови отпадъци не трябва да съдържат радиоактивни, токсични и други вредни за здравето вещества. Наличието на метални и пластмасови материали също е сведено до минимум.

Какво се отнася към тях?

Тази категория включва:

– изделия от хартия и картон;

– улични отломки (листа, клони, прах);

– растителни и хранителни остатъци;

– счупени домакински уреди, малка електроника;

– стари дървени мебели;

– битова химия;

– стари обувки и дрехи;

– малки метални и пластмасови елементи;

– стара музикална апаратура;

– останки от старата пътна настилка.

Клас на опасност от ТБО

Твърдите битови отпадъци се класифицират според нивото на отрицателно въздействие.

Внимателното сортиране на отпадъците според степента на опасност ще осигури ефективно транспортиране и изхвърляне. Този подход ще намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Кой трябва да събира, съхранява и изхвърля ТБО?

Отчитайки отрицателното въздействие върху околната среда, държавата се занимава с регулирането и циркулацията на различните отпадъци. Дейностите, свързани със събирането, съхраняването и изхвърлянето на всички видове боклук, подлежат на задължително лицензиране.

Съхраняването и изхвърлянето на боклука е отговорност на лицензирани фирми, които има правомощията да извършват такава дейност.

Премахване на твърди битови отпадъци.

Съществуват изисквания и разпоредби на нормативна система за премахване на ненужните материали, които са излезли от строя и такива при изразходваните потребителски стоки. Изчислението се прави както за бизнеса, така и за жилищния сектор.

При сключване на договора за сметосъбирането е необходимо да се посочи информация за методите на съхранение на битовите отпадъци. Съгласно действащото законодателство договорът трябва да съдържа следните точки:

– наличност на контейнери;

– камери за събиране на отпадъци;

– специален транспорт;

– кошчета за съхранение на боклук;

– системи за изхвърляне на отпадъци.

Call Now Button